Ochrana súkromia

Služby LeasePlan

 Naše služby

LeasePlan Slovakia, s.r.o. je spoločnosť poskytujúca leasing automobilov a preto väčšina údajov, ktoré spracúvame sa týka správy vozidiel, služieb ktoré poskytujeme vám, ako vodičovi, alebo vášmu zamestnávateľovi, ak máte služobné vozidlo. Začína to registráciou vášho vozidla na leasing a pokračuje našou komunikáciou s vami ohľadne poskytovaných služieb, napr. dohodnutie periodickej údržby a opráv. Vaše údaje môžeme tiež spracovávať, ak je neúmyselne vaše vozidlo účastníkom dopravnej nehody, čím zabezpečíme obnovenie vašej mobility a spracovali prípadné škody, taktiež v prípade, že sme boli adresátom dopravných pokút, ktoré sa týkajú vášho vozidla na leasing. Okrem našich kľúčových leasingových aktivít, poskytujeme tiež celý rad súvisiacich služieb, akými sú napríklad PHM karty, prenájom vozidiel a cestná asistencia. Všimnite si, že sa ustavične snažíme zlepšovať naše služby a vaše skúsenosti ako užívateľa zavádzaním inovácií akými sú telematické služby, umožňujúce vodičom porovnávanie spotreby PHM a chovanie sa za jazdy.

V súvislosti so službami, ktoré poskytujeme, často spolupracujeme so servisnými partnermi a poskytovateľmi služieb. Naši servisní partneri nám asistujú pri poskytovaní leasingu a iných služieb a patria k nim predajcovia vozidiel, poskytovatelia údržby vozidiel, opravovne karosérií a poskytovatelia cestnej asistencie, ale tiež spoločnosti prevádzkujúce požičovne a administrátori programov bezpečnosti pre vodičov. Poskytovatelia služieb sú spoločnosti, ktoré si najímame na podporu pri prevádzkovaní našej činnosti, napríklad na pomoc pri správe IT siete a s ňou súvisiacej infraštruktúry alebo bezpečnosť a riadenie prístupu do našich prevádzkových priestorov.

Ako získavame a spracúvame vaše informácie?

Je celý rad spôsobov, akými sa dostávame k držbe vašich osobných informácií, ako napríklad keď začnete používať vaše vozidlo na leasing (či už ide o leasing vášho zamestnávateľa, alebo váš súkromný), keď navštívite našu webovú stránku alebo s nami jednáte iným spôsobom. Údaje môžu pochádzať priamo od vás, napr. keď nás kontaktujete ohľadne cestnej asistencie, alebo pri nahlasovaní nehody, účastníkom ktorej bolo vašej vozidlo na leasing, či ak odpovedáte na niektorý z našich prieskumov. Ak ste získali vaše vozidlo na leasing v súvislosti s vaším zamestnaním, môžeme tiež dostávať od vášho zamestnávateľa informácie, ako napríklad základné kontaktné informácie a kategória leasingu. Ak ste v spojení s jedným z našich servisných partnerov, môžeme od nich získavať spätné informácie ako napríklad kedy bolo vaše vozidlo opravované, kedy ste sa zapojili do programu bezpečnosti pre vodičov alebo kedy ste si prostredníctvom nášho programu zapožičali vozidlo.

Záruky súkromia LeasePlan

Bez ohľadu na to, kedy a akým spôsobom spracúvame vaše osobné informácie:

 • Transparentnosť: povieme vám, akým spôsobom získavame vaše informácie a na aké účely ich používame
 • Proporcionalita:
  1. spracúvame vaše informácie iba v takom rozsahu, ako je to nevyhnutné na zabezpečenie príslušných služieb, ktoré LeasePlan poskytuje vám alebo vášmu zamestnávateľovi (ak je to relevantné)
  2. naši zamestnanci majú prístup k vašim informáciám povolený iba na základe opodstatnenej potreby
  3. poskytujeme vaše informácie našim servisným parterom a poskytovateľom služieb iba v  rozsahu nevyhnutnom pre dodávku príslušných služieb (napr. rozvrhovanie opráv a údržby, poskytovanie núdzovej pomoci). Zavedieme (zmluvné) opatrenia, ktoré povedú k tomu, že naši servisní partneri nebudú zaobchádzať s vašimi údajmi s menšou prísnosťou než my
 • Adekvátna bezpečnosť:
  1. zaobchádzame s vašimi informáciami ako s prísne dôvernými a prijímame patričné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich informácií pred stratou alebo nezákonným spracovaním
  2. vždy keď poveríme spracovaním údajov tretiu stranu, uložíme jej zmluvne povinnosť chrániť vaše informácie
 • Voľba:
 1. Požiadame vás o váš súhlas vždy pred použitím vašich údajov pre účely iné než tie, ktoré sa týkajú dodávky služieb.
 2. Uľahčíme Vám indikovanie vašich potrieb, ak si neželáte (alebo ak si už naďalej) neželáte doručovanie našich marketingových správ a to tak, že budete mať jednoduchú možnosť odhlásenia pred zaslaním akejkoľvek reklamnej zásielky týkajúcej sa našich produktov a služieb, to isté platí aj pre všetku elektronickú poštu. Ak si zvolíte odhlásenie, stále môžeme s vami komunikovať prostredníctvom e-mailu vo veci dodávky našich služieb.
 • Presuny údajov: keďže LeasePlan je globálnou spoločnosťou, môže dôjsť k presunu vašich informácií iným organizačným jednotkám spoločnosti LeasePlan, niektoré z nich sa môžu nachádzať v krajinách, ktoré neposkytujú adekvátnu ochranu osobných údajov. Zabezpečíme, že s vašimi osobnými informáciami sa bude zaobchádzať s najvyššou úrovňou ochrany v rámci celej skupiny LeasePlan. Za týmto účelom spoločnosť LeasePlan implementovala Záväzné pravidlá korporácie LeasePlan (LeasePlan Binding Corporate Rules), ktoré zabezpečujú, že každá organizačná jednotka LeasePlan na celom svete uplatňuje rovnakú úroveň ochrany osobných informácií.
 • Kontrola. Vždy budete mať k dispozícii jednoduchý spôsob prístupu, úpravy a vymazania vašich informácií.

 

Prehlásenie o súkromí LeasePlan

LeasePlan sa zaväzuje chrániť súkromie osobných informácií, ktoré zhromažďuje a spracúva. Patričné prevádzkové postupy týkajúce sa súkromia a bezpečnosti údajov sa preto stali nedeliteľnou súčasťou služieb spoločnosti LeasePlan, riadenia spoločnosti, povinnosti skladať účty a manažmentu rizík. Preto spracúvame iba také osobné informácie, ktoré sú potrebné na poskytovanie príslušných služieb.

Prosím, starostlivo si prečítajte toto Prehlásenie o súkromí, tak aby ste pochopili spôsob, akým zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje.

Rozsah tohto Prehlásenia o súkromí

Toto Prehlásenie o súkromí (“Prehlásenie”) opisuje naše postupy súvisiace s osobnými informáciami, ktoré zhromažďujeme od:

 1. Návštevníkov/užívateľov webovej stránky (“Návštevníci webstránky”);
 2. Obchodných zákazníkov (“Zákazníci”);
 3. Zamestnancov zákazníkov/vodičov (“Vodiči”).

(individuálne a kolektívne uvádzaní tiež ako “vy”)

Zhromažďujeme a používame vaše osobné informácie prostredníctvom nášho leasingu a správy vozidiel a vozového parku a služieb pre mobilitu vodičov tak, ako je to opísané v časti 1 (“Služby”).

Zodpovednosť klientov

Keďže klienti (zamestnávatelia) majú prístup k osobným informáciám, sú klienti (zamestnávatelia) zodpovední za kontrolu spracúvania a používania týchto údajov. Toto prehlásenie sa nevzťahuje na spracúvanie a používanie osobných údajov klientmi (zamestnávateľmi).

Kto kontroluje vaše osobné informácie?

LeasePlan Slovakia je spoločnosťou zodpovednou za spracúvanie vašich osobných informácií (kontrolór údajov):

Adresa: Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava

Niekedy je spoločným kontrolórom LeasePlan Corporation N.V.:

Adresa: P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holandsko,

LeasePlan Slovakia a LeasePlan Corporation N.V. sa spoločne uvádzajú ako “LeasePlan” a “my”.

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o našich postupoch týkajúcich sa súkromia, prečítajte si naše Prehlásenie o súkromí (Privacy Statement) – odkaz nižšie, aby ste porozumeli, akým spôsobom zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje.